תנאי השימוש

תנאי השימוש באתר Mobilaw


הבהרה

כל חומר משפטי ו/או מעין משפטי ו/או כל מידע אחר המופיע בפורטל זה ו/או בכל קישור ו/או הפניה שתתבצע באמצעות פורטל זה, הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי “ייעוץ משפטי” ו/או “המלצה לטיפול” ו/או “תחליף לטיפול משפטי אישי” והוא אינו בא במקום טיפול ו/או ייעוץ מקצועי משפטי. המידע בפורטל זה הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן לצורך קבלת טיפול משפטי אישי ו/או ייעוץ משפטי אישי יש לפנות לאתר לצורך חיבור לעורך הדין המתאים.

השימוש בפורטל  Mobilaw.co.il(להלן: “האתר”  או “הפורטל“) ובתכנים המוצגים בו (להלן:  “התוכן“) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן (להלן: “התנאים“) אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש בפורטל מהווה הסכמה לכל התנאים הכלולים בו.

התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בפורטל ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין Mobilaw פתרונות משפטיים מקוונים ומפעיליו (מס’ ע.מ 039538897) (להלן: “Mobilaw“).

התנאים מסדירים את היחסים בין Mobilaw לבין הגולשים בפורטל, ובכפוף להם תוכל להצטרף לקהילות וירטואליות, לפורומים, לצ’טים, לפתוח בלוגים, לפתוח ולהעלות אלבומים, להעלות סרטוני וידאו וקבצי אודיו, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד בהתאם להוראות ולכללים המפורטים להלן (להלן ביחד: “השירותים“).

הגדרות

גולש/ת” או “משתמש/ת” – משמעו, כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושה שימוש ו/או הגולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

Mobilaw” – משמעה, לרבות מנהליה, עובדיה, חברות קשורות, מפעילי האתר וכל מי מטעמה.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפורטל ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. Mobilaw שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם בפורטל.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של Mobilaw או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של Mobilaw.

 

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפורטל בשירותיו ובכל חומר ו/או תצלום ו/או איור הנכללים בפורטל הינם של Mobilaw, או של צדדים שלישיים שהעניקו לMobilaw הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, Mobilaw הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני הגולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן: “המידע“). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת Mobilaw.

למניעת ספק, מובהר בזה, כי Mobilaw אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

תכני גולשים

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה תמונות ותכני וידאו ואודיו בבלוגים ו/או באלבומים ו/או בחדרי צ’אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר ו/או למי מן השירותים (להלן: “תכני הגולשים“), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.

כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני הגולשים, שייכת לגולש אשר העלה אותם לאתר.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. הגולש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לMobilaw.

הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים (כהגדרתם להלן).

הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות.

כל שימוש על ידי צד ג’ בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס”ח–2007.

הגולש מתחייב לפטור את Mobilaw באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני הגולשים המועלים ו/או המופיעים בפורטל.

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את Mobilaw בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לMobilaw והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני הגולשים המועלים בפורטל וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של Mobilaw והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי Mobilaw בקשר עם התכנים האמורים.

המידע בפורטל אינו תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.

המידע המוכל בפורטל זה מיועד לספק מידע בלבד, ואינו מיועד לשימוש כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי, ואין לראותו כמיועד לכך. האתר מוצג מתוך כוונה בלעדית להפיץ מידע משפטי לתועלת הציבור ולסייע ללקוחותיו במציאת עו”ד מתאים. אין הכוונה שהוא ייחשב כמי שמספק או מפעיל טיפול משפטי, שירות או שירות משפטי ואינו משמש כמשרד עורכי דין, ואכן אין לראות בו ספק של שירותים כאלה. המידע המופיע בפורטל אודות השירותים המשפטיים וכיוצא באלה הוא כללי בטבעו ומיועד לשימוש הגולשים ולרווחתם. אין הוא מכסה את כל השימושים האפשריים, הפעולות האפשריות, תוצאות הלוואי האפשריות,. גם אין המידע מיועד לשמש כעצה משפטית לבעיה מסוימת, או לשם הערכה בנוגע לסיכונים ולתועלת שבהליך מסוים. כל שימוש בפורטל או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

 

העלאת תכני גולשים על ידי המשתמשים ו/או הגולשים באתר כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

 

אין בשליחתו של התוכן ו/או בבקשתו של הגולש / משתמש להעלאת תכני הגולשים כדי לאשר את העלאתו ו/או כדי לחייב את האתר ו/או מי ממפעיליו ובעליו בהעלאת התוכן והאתר ומי מטעמו יהיו פטורים מכל טענה מטעם הגולש / משתמש בהקשר זה.

הגבלת אחריות

Mobilaw אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי Mobilaw או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל Mobilaw, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע”י Mobilaw תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וMobilaw אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

Mobilaw אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני הגולשים כהגדרתם לעיל בתנאים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני הגולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים בפורטל ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

Mobilaw אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של Mobilaw והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בבלוגים ו/או בצ’אטים ו/או באלבומים ו/או בכל שירות אחר של Mobilaw, ברבים. כמו כן, Mobilaw אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים בפורטל אינטרנט זה עשויים להכיל טעויות, אי-דיוקים או שגיאות. כמו כן נערכים כל העת שינויים במידע שבאתר Mobilaw ו/או ספקיה השונים רשאים בכל עת להכניס שינויים בפורטל. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, משפטיים, משפטיים או כספיים; לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך. אין מצג בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים בפורטל אינטרנט זה למטרה כלשהי.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של Mobilaw הוא באחריותו הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות ו/או לקבצים אחרים שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.

הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של Mobilaw תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לMobilaw נזקים (לעיל ולהלן: “התכנים האסורים“).

Mobilaw אינה עורכת את ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג’ ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים, Mobilaw שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם, הכל כאמור,  על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, Mobilaw שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. Mobilaw אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. Mobilaw אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים בפורטל ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, וMobilaw לא תהא צד להתקשרות. Mobilaw אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי Mobilaw בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד Mobilaw ו/או כנגד מי מטעמה.

פרסום תכני הגולשים או הצבת קישור בפורטל על ידי Mobilaw לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של Mobilaw לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

Mobilaw אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מין ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים בפורטל ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה וMobilaw ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על Mobilaw.

בשום נסיבות לא תחול על Mobilaw ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לMobilaw או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

Mobilaw אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

מידע מסחרי

Mobilaw אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים בפורטל ע”י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע”י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. Mobilaw אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, Mobilaw שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

Mobilaw לא תבדוק את התכנים המפורסמים במודעות המופיעות בפורטל, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, Mobilaw אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמשתמשים הרשומים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד Mobilaw ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, Mobilaw שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הגנת הפרטיות

הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שMobilaw תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דומים. Mobilaw רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של Mobilaw.

Mobilaw מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש בפורטל, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, Mobilaw שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה בפורטל, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין Mobilaw, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע”י הגולש, ו/או במקרה שMobilaw, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של Mobilaw עם צד שלישי כלשהו.

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981, הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים אותם מסרת בעת הרשמתך לאתר הינם נכונים ומדויקים ונמסרו על ידך מרצונך החופשי. עוד ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים כאמור בסעיף זה ישמרו במאגר המידע הרשום של Mobilaw שמספרו 600000355 (להלן: “מאגר המידע“) וכי Mobilaw תהא רשאית לעשות בהם שימוש, בין היתר למטרות גבייה, דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות ללקוחות, מתן שירותים משפטיים, ניהול מאגר מכוח חובה בדין. היה ותהיה מעוניין/ת להוסיף ו/או לתקן מידע שמסרת ו/או להימחק ממאגר המידע הנ”ל, תוכל לעשות זאת באמצעות פנייה אל Mobilaw (מס’ ע.מ. 039538897) בכתובת: רח’ הבעל שם טוב 2/7 הרצליה.

הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי Mobilaw תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצורך פנייה אליך בהצעות לשירותים ו/או מוצרים אחרים ו/או נוספים הניתנים על ידי Mobilaw ו/או צדדים שלישיים לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ודוא”ל.

 

דברי פרסומת

בגלישה בפורטל ובשימוש בשירותים וכל עוד לא הודעת לMobilaw אחרת, הרי שהינך מסכים כי Mobilaw תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה- e-mail  שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לMobilaw.

הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008 (להלן: “החוק“). מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לMobilaw בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

כל עוד לא ביטלת את הסכמתך לקבלת דברי פרסומת, הרי שMobilaw תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטיהם של משתמשים רשומים ו/או להעביר את פרטיהם של משתמשים רשומים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי העשוי להיות רלבנטי לגביהם, בין באימייל, בין במסרונים (SMS) ובין בדרכים אחרות, בין חומרים שהמשתמש ברשום יבחר לקבל על ידי שירשם לשירות במקום הייעודי בפורטל, ובין חומרים שMobilaw ו/או צדדים שלישיים יבחרו להעביר למשתמש הרשום. משתמש רשום שאינו מעוניין בכך, יוכל לבטל אופציה זו בעת הרישום כמשתמש רשום.

ניתוק, הפסקה ושינויים

Mobilaw רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.

כמו כן רשאית Mobilaw לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על Mobilaw אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

Mobilaw תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים בפורטל, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי Mobilaw בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי Mobilaw כדלקמן:

-כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו בדבר הרשמתו לאתר, קיבל את הסכמתם לכך, וכי הן הגולש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.

-לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;

-לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות;

-לא לכלול בתכני הגולשים המועלים על ידו לפורומים ו/או לאלבומים ו/או לכל שירות אחר של Mobilaw חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו’, הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;

-כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני הגולשים המועלים על ידו, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הוידיאו ועל התמונות המועלות לאתר;

-כי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לכל שירות של Mobilaw, לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, הוא מייפה את כוחה של Mobilaw להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא;

-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית Mobilaw לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.

-כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדית לתוכן שהועלה;

-לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות;

-לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של “דואר זבל”, “SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט”ן – רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט”ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט”ן;

-לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום;

-לא להטריד גולשים אחרים בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;

-לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

-לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה.

-לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;

-לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

-לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;

-לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;

-לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר בפורטל, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התנאים;

-לא להשתמש בשירותים של Mobilaw לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ”י כל דין;

-להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע”י Mobilaw;

-לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995;

-לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;

-לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

-לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

-לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981;

-לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה;

-לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי Mobilaw, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לה ע”י Mobilaw, אלא אם קיבל את הסכמת Mobilaw לכך, מראש ובכתב.

גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל – יחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, וMobilaw תהיה רשאית, מבלי לפגוע בזכויותיה האחרות, לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש בפורטל ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי Mobilaw ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש יפצה וישפה את Mobilaw מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לMobilaw ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים בפורטל ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש בפורטל ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של Mobilaw, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי Mobilaw בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות השיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת”א-יפו בלבד.

בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש בפורטל תוכל לפנות לMobilaw בעמוד יצירת קשר.

תקנון מוקד מידע משפטי

האץר מפעיל מוקד טלפוני ומקוון למידע ראשוני וחיבור איש המקצוע המתאים לגולש, הגולש יהיה זכאי לקבל שירותי ייעוץ טלפוני כמפורט להלן:

 

  1. ייעוץ ראשוני והבנת המצב המשפטי ע”י עו”ד

1.1. מובהר במפורש, כי השירותים האמורים בסעיף זה הינם שירותי מידע טלפוני בלבד ו/או באמצעות הודעות והם יינתנו בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של נותן השירות ובכפוף לשיקול דעתו המקצועית של נותן השירות לעניין האפשרות ליתן אותם במסגרת שיחה טלפונית וללא כל בדיקה של המנוי או פגישתו פנים מול פנים.

1.2. למען הסר ספק מובהר, כי בכל מקרה לא תמנע שיחה טלפונית עם נותן השירות, והיה ולפי שיקול דעת נותן השירות, לא ניתן ליתן את השירותים ללא בדיקה של המנוי, יודיע זאת לפונה נותן השירות עצמו.

1.3. מובהר, כי שירותי יעוץ אינם בגדר שירותי חירום, וכי אין הם באים להחליף התייעצות פנים אל פנים, בכל מקום שהיא דרושה.

1.4. מוקד השירות יופעל לקבלת פניות של מנויים לקבלת שירותי יעוץ על פי כתב שירות זה במשך 24 שעות ביממה, כל ימות השנה למעט יום כיפור.

1.5. שירותי יעוץ יינתנו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ 30 דקות ממועד הפנייה של המנוי למוקד השירות.


הבהרה

כל חומר משפטי ו/או מעין משפטי ו/או כל מידע אחר המופיע בפורטל זה ו/או בכל קישור ו/או הפניה שתתבצע באמצעות פורטל זה, הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי “ייעוץ משפטי” ו/או “המלצה לטיפול” ו/או “תחליף לטיפול משפטי אישי” והוא אינו בא במקום טיפול ו/או ייעוץ מקצועי משפטי. המידע בפורטל זה הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן לצורך קבלת טיפול משפטי אישי ו/או ייעוץ משפטי אישי יש לפנות לאתר לצורך חיבור לעורך הדין המתאים.

השימוש בפורטל  Mobilaw.co.il(להלן: “האתר”  או “הפורטל“) ובתכנים המוצגים בו (להלן:  “התוכן“) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן (להלן: “התנאים“) אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש בפורטל מהווה הסכמה לכל התנאים הכלולים בו.

התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בפורטל ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין Mobilaw פתרונות משפטיים מקוונים ומפעיליו (מס’ ע.מ 039538897) (להלן: “Mobilaw“).

התנאים מסדירים את היחסים בין Mobilaw לבין הגולשים בפורטל, ובכפוף להם תוכל להצטרף לקהילות וירטואליות, לפורומים, לצ’טים, לפתוח בלוגים, לפתוח ולהעלות אלבומים, להעלות סרטוני וידאו וקבצי אודיו, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד בהתאם להוראות ולכללים המפורטים להלן (להלן ביחד: “השירותים“).

הגדרות

גולש/ת” או “משתמש/ת” – משמעו, כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושה שימוש ו/או הגולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

Mobilaw” – משמעה, לרבות מנהליה, עובדיה, חברות קשורות, מפעילי האתר וכל מי מטעמה.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפורטל ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. Mobilaw שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם בפורטל.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של Mobilaw או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של Mobilaw.

 

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפורטל בשירותיו ובכל חומר ו/או תצלום ו/או איור הנכללים בפורטל הינם של Mobilaw, או של צדדים שלישיים שהעניקו לMobilaw הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, Mobilaw הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני הגולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן: “המידע“). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת Mobilaw.

למניעת ספק, מובהר בזה, כי Mobilaw אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

תכני גולשים

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה תמונות ותכני וידאו ואודיו בבלוגים ו/או באלבומים ו/או בחדרי צ’אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר ו/או למי מן השירותים (להלן: “תכני הגולשים“), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.

כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני הגולשים, שייכת לגולש אשר העלה אותם לאתר.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. הגולש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לMobilaw.

הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים (כהגדרתם להלן).

הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות.

כל שימוש על ידי צד ג’ בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס”ח–2007.

הגולש מתחייב לפטור את Mobilaw באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני הגולשים המועלים ו/או המופיעים בפורטל.

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את Mobilaw בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לMobilaw והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני הגולשים המועלים בפורטל וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של Mobilaw והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי Mobilaw בקשר עם התכנים האמורים.

המידע בפורטל אינו תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.

המידע המוכל בפורטל זה מיועד לספק מידע בלבד, ואינו מיועד לשימוש כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי, ואין לראותו כמיועד לכך. האתר מוצג מתוך כוונה בלעדית להפיץ מידע משפטי לתועלת הציבור ולסייע ללקוחותיו במציאת עו”ד מתאים. אין הכוונה שהוא ייחשב כמי שמספק או מפעיל טיפול משפטי, שירות או שירות משפטי ואינו משמש כמשרד עורכי דין, ואכן אין לראות בו ספק של שירותים כאלה. המידע המופיע בפורטל אודות השירותים המשפטיים וכיוצא באלה הוא כללי בטבעו ומיועד לשימוש הגולשים ולרווחתם. אין הוא מכסה את כל השימושים האפשריים, הפעולות האפשריות, תוצאות הלוואי האפשריות,. גם אין המידע מיועד לשמש כעצה משפטית לבעיה מסוימת, או לשם הערכה בנוגע לסיכונים ולתועלת שבהליך מסוים. כל שימוש בפורטל או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

 

העלאת תכני גולשים על ידי המשתמשים ו/או הגולשים באתר כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

 

אין בשליחתו של התוכן ו/או בבקשתו של הגולש / משתמש להעלאת תכני הגולשים כדי לאשר את העלאתו ו/או כדי לחייב את האתר ו/או מי ממפעיליו ובעליו בהעלאת התוכן והאתר ומי מטעמו יהיו פטורים מכל טענה מטעם הגולש / משתמש בהקשר זה.

הגבלת אחריות

Mobilaw אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי Mobilaw או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל Mobilaw, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע”י Mobilaw תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וMobilaw אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

Mobilaw אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני הגולשים כהגדרתם לעיל בתנאים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני הגולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים בפורטל ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

Mobilaw אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של Mobilaw והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בבלוגים ו/או בצ’אטים ו/או באלבומים ו/או בכל שירות אחר של Mobilaw, ברבים. כמו כן, Mobilaw אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים בפורטל אינטרנט זה עשויים להכיל טעויות, אי-דיוקים או שגיאות. כמו כן נערכים כל העת שינויים במידע שבאתר Mobilaw ו/או ספקיה השונים רשאים בכל עת להכניס שינויים בפורטל. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, משפטיים, משפטיים או כספיים; לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך. אין מצג בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים בפורטל אינטרנט זה למטרה כלשהי.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של Mobilaw הוא באחריותו הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות ו/או לקבצים אחרים שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.

הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של Mobilaw תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לMobilaw נזקים (לעיל ולהלן: “התכנים האסורים“).

Mobilaw אינה עורכת את ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג’ ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים, Mobilaw שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם, הכל כאמור,  על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, Mobilaw שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. Mobilaw אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. Mobilaw אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים בפורטל ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, וMobilaw לא תהא צד להתקשרות. Mobilaw אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי Mobilaw בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד Mobilaw ו/או כנגד מי מטעמה.

פרסום תכני הגולשים או הצבת קישור בפורטל על ידי Mobilaw לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של Mobilaw לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

Mobilaw אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מין ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים בפורטל ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה וMobilaw ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על Mobilaw.

בשום נסיבות לא תחול על Mobilaw ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לMobilaw או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

Mobilaw אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

מידע מסחרי

Mobilaw אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים בפורטל ע”י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע”י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. Mobilaw אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, Mobilaw שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

Mobilaw לא תבדוק את התכנים המפורסמים במודעות המופיעות בפורטל, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, Mobilaw אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמשתמשים הרשומים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד Mobilaw ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, Mobilaw שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הגנת הפרטיות

הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שMobilaw תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דומים. Mobilaw רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של Mobilaw.

Mobilaw מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש בפורטל, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, Mobilaw שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה בפורטל, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין Mobilaw, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע”י הגולש, ו/או במקרה שMobilaw, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של Mobilaw עם צד שלישי כלשהו.

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981, הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים אותם מסרת בעת הרשמתך לאתר הינם נכונים ומדויקים ונמסרו על ידך מרצונך החופשי. עוד ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים כאמור בסעיף זה ישמרו במאגר המידע הרשום של Mobilaw שמספרו 600000355 (להלן: “מאגר המידע“) וכי Mobilaw תהא רשאית לעשות בהם שימוש, בין היתר למטרות גבייה, דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות ללקוחות, מתן שירותים משפטיים, ניהול מאגר מכוח חובה בדין. היה ותהיה מעוניין/ת להוסיף ו/או לתקן מידע שמסרת ו/או להימחק ממאגר המידע הנ”ל, תוכל לעשות זאת באמצעות פנייה אל Mobilaw (מס’ ע.מ. 039538897) בכתובת: רח’ הבעל שם טוב 2/7 הרצליה.

הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי Mobilaw תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצורך פנייה אליך בהצעות לשירותים ו/או מוצרים אחרים ו/או נוספים הניתנים על ידי Mobilaw ו/או צדדים שלישיים לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ודוא”ל.

 

דברי פרסומת

בגלישה בפורטל ובשימוש בשירותים וכל עוד לא הודעת לMobilaw אחרת, הרי שהינך מסכים כי Mobilaw תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה- e-mail  שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לMobilaw.

הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008 (להלן: “החוק“). מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לMobilaw בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

כל עוד לא ביטלת את הסכמתך לקבלת דברי פרסומת, הרי שMobilaw תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטיהם של משתמשים רשומים ו/או להעביר את פרטיהם של משתמשים רשומים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי העשוי להיות רלבנטי לגביהם, בין באימייל, בין במסרונים (SMS) ובין בדרכים אחרות, בין חומרים שהמשתמש ברשום יבחר לקבל על ידי שירשם לשירות במקום הייעודי בפורטל, ובין חומרים שMobilaw ו/או צדדים שלישיים יבחרו להעביר למשתמש הרשום. משתמש רשום שאינו מעוניין בכך, יוכל לבטל אופציה זו בעת הרישום כמשתמש רשום.

ניתוק, הפסקה ושינויים

Mobilaw רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.

כמו כן רשאית Mobilaw לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על Mobilaw אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

Mobilaw תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים בפורטל, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי Mobilaw בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי Mobilaw כדלקמן:

-כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו בדבר הרשמתו לאתר, קיבל את הסכמתם לכך, וכי הן הגולש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.

-לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;

-לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות;

-לא לכלול בתכני הגולשים המועלים על ידו לפורומים ו/או לאלבומים ו/או לכל שירות אחר של Mobilaw חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו’, הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;

-כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני הגולשים המועלים על ידו, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הוידיאו ועל התמונות המועלות לאתר;

-כי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לכל שירות של Mobilaw, לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, הוא מייפה את כוחה של Mobilaw להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא;

-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית Mobilaw לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.

-כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדית לתוכן שהועלה;

-לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות;

-לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של “דואר זבל”, “SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט”ן – רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט”ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט”ן;

-לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום;

-לא להטריד גולשים אחרים בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;

-לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

-לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה.

-לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;

-לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

-לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;

-לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;

-לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר בפורטל, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התנאים;

-לא להשתמש בשירותים של Mobilaw לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ”י כל דין;

-להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע”י Mobilaw;

-לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995;

-לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;

-לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

-לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

-לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981;

-לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה;

-לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי Mobilaw, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לה ע”י Mobilaw, אלא אם קיבל את הסכמת Mobilaw לכך, מראש ובכתב.

גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל – יחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, וMobilaw תהיה רשאית, מבלי לפגוע בזכויותיה האחרות, לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש בפורטל ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי Mobilaw ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש יפצה וישפה את Mobilaw מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לMobilaw ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים בפורטל ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש בפורטל ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של Mobilaw, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי Mobilaw בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות השיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת”א-יפו בלבד.

בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש בפורטל תוכל לפנות לMobilaw בעמוד יצירת קשר.

תקנון מוקד מידע משפטי

האץר מפעיל מוקד טלפוני ומקוון למידע ראשוני וחיבור איש המקצוע המתאים לגולש, הגולש יהיה זכאי לקבל שירותי ייעוץ טלפוני כמפורט להלן:

 

  1. ייעוץ ראשוני והבנת המצב המשפטי ע”י עו”ד

1.1. מובהר במפורש, כי השירותים האמורים בסעיף זה הינם שירותי מידע טלפוני בלבד ו/או באמצעות הודעות והם יינתנו בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של נותן השירות ובכפוף לשיקול דעתו המקצועית של נותן השירות לעניין האפשרות ליתן אותם במסגרת שיחה טלפונית וללא כל בדיקה של המנוי או פגישתו פנים מול פנים.

1.2. למען הסר ספק מובהר, כי בכל מקרה לא תמנע שיחה טלפונית עם נותן השירות, והיה ולפי שיקול דעת נותן השירות, לא ניתן ליתן את השירותים ללא בדיקה של המנוי, יודיע זאת לפונה נותן השירות עצמו.

1.3. מובהר, כי שירותי יעוץ אינם בגדר שירותי חירום, וכי אין הם באים להחליף התייעצות פנים אל פנים, בכל מקום שהיא דרושה.

1.4. מוקד השירות יופעל לקבלת פניות של מנויים לקבלת שירותי יעוץ על פי כתב שירות זה במשך 24 שעות ביממה, כל ימות השנה למעט יום כיפור.

1.5. שירותי יעוץ יינתנו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ 30 דקות ממועד הפנייה של המנוי למוקד השירות.

הצעד הבא במרחק נגיעה מכם

מלאו את הטופס ונציג מטעם Mobilaw יחזור אליכם!

דילוג לתוכן